Search form

Afasoro 19:8-10

8-10Foruma sabadi odo odoro aine wai ure i Du orounu sosi uwara ubarenaro amukeibike Godima iya irauaiai yawokakunia weibi. Manabe kai buuba eno ukeibiro moi orouma emenu imukeka ara ukaada imuke dauisake i ku siane ibisa orou yaisinabake eno weisa, yewa Yesunu daabae meramawereya weisaro ibake Foruma Godinu wake naukeibisa orou we murieke waure anirie. Waure anirieke i moi mi Diranasi danu sikuru uwara ubarenaro ku uke ibaada aine wai ure guriguri ukaada Godinu wake weada we ma iwoka ukeibirie. Oya raarayai eno ukeibiro i Eisia orou yaisinaini Du orouini Guriki orouini emua yaisinae Yesunu wake Foruini danu orouini emuama weisaro nauisake moi orou Godinu wake nauisake naukeka orou ari sikaro nono moi orou Godinu wake nauisakema nono emua arara me Godinu wake naukeka ibake emuae nauke dakeka orou ari sika.

Sikiwa danu amarakunu wake

11Godima Foru buna daiwere mairo Foruma buna ukeka daiwere ukeibi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index