Search form

Afasoro 2:25-26

25-26Deiwidima Yesunu wake eno we bou ukaada eno wei,

Nama ereibakunero Godi nabairo ibene ibene ibeibakuke Nanu baena wana enaro ibeibaku ibake imuka ubarenaro ia da iyamauke nanu imukama rooro ueke nanu bebekuma rooro ukeka wake weimauke yewa dooro irauaiai ibeimauke i fearekabake ia da simaua,

Deiwidima Yesunu wake eno wei. 27Eno weike nono wei,

Nanu imumu eme odeka ooru orofaro da medifekuro Anu iifa Amaranu ofe da yaufeku ibake yewa orofaro ibeimauie ia da simaua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index