Search form

Afasoro 2:34-35

34-35Fidama eno weike nono wei, Deiwidima urero ane me i furo ibaada Yesubake wake eno wei,

I Godima Nanu Dai Waria Mibake eno wei, Nanu ba ena wana enaro yauaro Aini wasai ukaisa orou buna umake mumiake Anu umu wowonaro odimia Godima weia,

Deiwidima eno wei.

36Fidama eno weike nono wei, Isaraera orou, yewa yama korosiro ikokoma ure dabame oisa Mi, Godima Dawa i Dai Waria Mike i Keriso we mune odiba ibake imufone weakunea wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index