Search form

Afasoro 20:10-11

10-11Eno uiba ibake Foruma sabu isare anike i mi yabakada eno wei, wake goro mediawe wei, awoena dawa imu sianada wirokakua wei. Eno weiro uwara dubodei ooruro nono amuisiro Foruma Babaenu iwaini ofe naka naka uiro isi. Ise me sikiro Foruma Godinu wake i dumu yafa weibiro wai uriro idua medi. 12Idua mediro i ku uke ibisa orouma i awoena mi mukake imuka irauaiai uke emenu uwara uwararo anisaro nono iyama emua meisike idua anisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index