Search form

Afasoro 20:18-19

18-19Aare fakaro Foruma eno wei, nanu wake nauawe wei, na yaini ibisararo yama nanu ukeka sinekabai iwoka sikaya wei, ibake nanu fare odoroma Godinu waiya nanu imuka yaisina iro odeke ukeibisara ibake ii weada rooro uke dakeibisarake Godinu waiya irauaiai ukeibisaraya wei. Eno ukeibisara ibake i Du orouma na ma feafokonebake ukeibisa merama ure yanake odo odo fareibiie Godinu waiya ukenewaa ukeibisaraya wei. 20-21Foruma eno weike nono wei, yaini ibaada Godinu irau wake yanu sosiroma yanu uwara uwararo weibisarake i demui wake i Du orouini i Guriki orouini emuabairo enaenari weibisarake yanu merama merama ukeka imuke mediaweke yanu imuka yaisina iyanu Dai Waria Mi Yesu Keriso Dawabairo odiawe eno weibisaraya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index