Search form

Afasoro 22:12-13

12-13Iro farero moi darawadu ukenewaa ukeibi mi, danu ibiye Ananaiasi dawama nabairo fari. I Du orou yaisinae Ananaiasi dawae irauaiai miya eno weibisa. Ibake i mima nabairo farike eno wei, kaka Soro, anu naisa ea wei. Eno weiro nanu naisa idua irau sikararo i mi erea wei. 14-16Erero Ananaiasima nabake eno wei, iyanu akaemukunu Godima a we mune odiai. Godinu imukeka iwoka sifake Danu gienabu Amara una efake Danu Amaranu wake Danu bebekuroma naufane ibake we mune odiaia weike nono wei, eme yaisinabairo anifakuke Godinu wake wefakua wei. Anu naukekaini ereka yaisina emuabairo wefakua weike nono wei, anemebake yaure ibinu? Uyaro a babadaido umaro anu merama merama ukeka Yesubairo we ma boroo yaaro ma isufi wei. Ananaiasima nabake eno weia Foruma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index