Search form

Afasoro 22:14-16

14-16Erero Ananaiasima nabake eno wei, iyanu akaemukunu Godima a we mune odiai. Godinu imukeka iwoka sifake Danu gienabu Amara una efake Danu Amaranu wake Danu bebekuroma naufane ibake we mune odiaia weike nono wei, eme yaisinabairo anifakuke Godinu wake wefakua wei. Anu naukekaini ereka yaisina emuabairo wefakua weike nono wei, anemebake yaure ibinu? Uyaro a babadaido umaro anu merama merama ukeka Yesubairo we ma boroo yaaro ma isufi wei. Ananaiasima nabake eno weia Foruma eno wei.

Godima Foru Du me imusu oroubairo Danu wake ane wefine we mune odai wake

17-18Foruma eno wei, nono dubuenaro owereke Derusaremu goiro fareke dai sosi uwara ubarenaro amueke guriguri ukaada kubekube erero Yesu Kerisoma kubekuberoma nabairo eno wei, yewa oroue emuabairo nanu wake da naufeisaya sabu Derusaremu goi mediake ania wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index