Search form

Afasoro 22:17-18

Godima Foru Du me imusu oroubairo Danu wake ane wefine we mune odai wake

17-18Foruma eno wei, nono dubuenaro owereke Derusaremu goiro fareke dai sosi uwara ubarenaro amueke guriguri ukaada kubekube erero Yesu Kerisoma kubekuberoma nabairo eno wei, yewa oroue emuabairo nanu wake da naufeisaya sabu Derusaremu goi mediake ania wei. 19Eno weiro nama we, Dai Waria Mi, eme yaisinae nanu Du orounu sosi ubarenaro amukekaini Godinu wake naukaisa orou ana ebaro odekaini uraneka wakeini iwoka sinaisaya we.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index