Search form

Afasoro 23:10

10Eno weisaro daiwere we urane raranebe Forunu eka ena ewa enaro enakake danu wanaro mune ma youreibisa. Eno ukeibisa ibake ame orou yawokeibirie dai mima uyarike eno we imui, i mi abanaro ma gagafeisaya eno we imuike weiro ame orouma sabu fakake i we urane raraneibisa i orou ma beraisake Foru mukake emenu ame orounu uwararo waure anisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index