Search form

Afasoro 23:23-24

Foru i dai gaemani mi firikibairo we odaisa wake

23-24I ame orou yawokeibirie ame dai mima ame kafudeni miyai weiro dawabairo ane faki. Dawabairo ane fakiro eno wei, umuma aneka ame orou du aderedi (200) we mune odiawake nono osi abunu duboro yaure aneka ame orou sewenidi (70) we mune odiawake nono auri bobo aneka ame orou du aderedi (200) we mune ode bou uawake dumu abanaro Foru we muawake Sesaria goiro Firiki, i gaemani dai yawokaku mibairo waure aniawa wei. Foru dawae osi abu maewaro iro yaufike anifi wei. 25Eno weike owaowa eno yanai, na Korodiasi Risiama a irauaiai yawokaku mi Firikibake arie wake weakune.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index