Search form

Afasoro 23:5

5Eno weisaro Foruma wei, arie! Kaka nabue, dawae Godinu ofereni ode sibore sianeka miro nono dawa na iwoka me ibake eno wenea wei. Eno weike nono wei, Godinu bukaroma eno weaku, yanu orounu yawokeka dai mibake merama wake da weawe weakua Foruma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index