Search form

Afasoro 24:12-13

12-13I odoro Du orounu dai sosi uwararoma Du orounu sosi sosiroma goi orounu uwararo na urane rarane daue. Daueke emenu imukeka ma merama uke dauebairo anemebake na kodo urakuneka wei? Eno weike nono wei, emuama abairo nabake weaisa wayai wakeye ba me weaisaya wei. 14Foruma eno weike nono wei, nanu moi wake enoya wei, yeka minu moi wenu wakeye ba. Eno weike wei, i orou weaisa meo wakeye na imukakunea wei. Ibake nae iyanu babaemukunu Godibairo guriguri ukakunea wei. I darawadunu wake yaisina na imukakunea wei. I we bou ukeka orounu wake yaisina na imukakunea wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index