Search form

Afasoro 24:22-23

22-23I dai mi, Firiki, dawa i Godinu wake naukeibisa orounu imukeka iwoka sini ibake i Du oroubairo eno wei, awoena i kodo mediawe wei. Eno weike nono Forubake eno wei, ame orou yawokakune dai mi Risia fafekuie abake aneme umauke aneme wake wemau weike danu ame kafudenibairo eno wei, Foru i dai uwarawerero we waure ane odiaro danu naiyemukuma fafisake uruna o anemerabu mafisane wefeisaie mafeisaya Firikima eno wei.

Foruma Firikini Durisiranu ibooro enare ibi wake

24-25Dubuenaro Firikima weiro Foruma Firikini danu Du awekaini danu ibiye Durisira emuabairo fari. Farike emuabairo wake bunawereroma eno wei, Yesu Keriso imuaweke emebairo irauaiai uaweke yanu arara mane da uawero Godima dubuenaro fafike eme yaisina kodo ufia wei. Eno weiro Firikima ia sinaada eno wei, aniaro nanu odimau odoro wemaro owere aara wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index