Search form

Afasoro 24:6-8

6-8Dawama iyanu dai sosi uwara ma merama ufine ani ibake i minu wanayai mune ane derena enaro naama uwakia wei. Eno weike nono wei, iyanu wayai wakeye baya wei. Iyanu ararae dawa iyanu darawaduma kodo ufene uisibaie i ame orou yawokeibirie dai mi, Risia, dawama farike i mi bunawere iyabairoma nono ma faeke munike ani. Eno uike nono Risiama eno wei, dawabake wayai weeka orou abairo aniawe weiro ibake fakia wei. I mi we nauke earo aneme wefibai wefiro a nauake iyanu wayai wakeye baya we iwoka sifakua wei. 9Eno weibaie i Du orou emuaini yaisina enaenari weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index