Search form

Afasoro 25:2-3

2-3Iro amuke ane fariro i dai ofereni ode sibore sianeka orouini Du dai orouini dawabairo aare fakake Forubake wayai wake weisake eenu weada eno weisa, Foru we odaiaro Derusaremu goiro aafi weisa. Emenu ararae fe yare ibeebe Foru fafiro ufisane ibake eno weisa. 4-5Eno weisaro Fesama ma owerike eno wei, Foru dawae Sesaria goiro yaure ibinua wei. Eno weike nono wei, na iro isare animauro yanu dai orouini naini isare anifeisiro danu merama ukeka wake wayai wefeisaya eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index