Search form

Afasoro 25:4-5

4-5Eno weisaro Fesama ma owerike eno wei, Foru dawae Sesaria goiro yaure ibinua wei. Eno weike nono wei, na iro isare animauro yanu dai orouini naini isare anifeisiro danu merama ukeka wake wayai wefeisaya eno wei.

6Fesama Derusaremu goiro ibeebe odo eida (8) me siniro medike Sesaria goiro isare ane aini. Ainike wai uriro Fesama danu kodo ureka ooruro anike danu yaureka duboro yaurike eno wei, aniaweke Foru we waure aarawe weiro anisake Foru we waure aare faka.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index