Search form

Afasoro 28:17

17Eno uiro odo buuba me siniro Foruma weiro i Du orou yawokeibisa dai orou dawabairo ane faka. Ane fakaro emuabake eno wei, kaka nabue, nanu wake wemaro nauawe wei. Iyanu goi oroubairo merama uke yare dauiake iyanu babaemukunu adina bisara ukekabai ma merama uke dauero Derusaremu goi orouma na me sara muyakake i Romani orounu wanaro mame odinekaro ibake aanea eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index