Search form

Afasoro 3:17-18

17-18Eno weike Fidama nono wei, na iwoka sinakunea wei. Yaini yanu dai orouini adinaro yanu ukeibisa ibai ya iwoka me ibake eno uisaro Godima Yesunu oferi waufeku ibai Danu we bou ukeibirie oroubairo wei enaenari uia wei. 19-20Eno ui ibake yanu sara merama ukekaini merama imuka imukekaini imuke medifoisake Godibairo owefoisaie yanu merama ukekaini imukeka yaisina maisufekuro me sifekuro Godima yabairo ibaada yanu ko yareka odo keuwere yabairo odaiseifekuro fareifekua wei. I Keriso, Godinu we munike yabairo mai Mi, Yesu, yabairo we odaifekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index