Search form

Afasoro 3:5-6

5-6Fidama eno weiro i mi oi mafisine weaisia imuike wana sianada erenewaa uiro Fidama wei, na oi meba da mamauanea wei. Eno weike nono wei, anemerabu nabairo ibinu ima a mamauanea wei. Fidama eno weike i minu wanaro mamike ma uyarada eno wei, Yesu Keriso Nasaredi goi Minu ibiroma weakunea uyake ania wei. 7-8Eno weiro i minu umu fafaini umuaini eno gienabu sinike uyare enariro Fidaini Dionini demuiro ane dai sosi uwara ubarenaro amuisake i mima bibi uraada Godibairo we ma irauaiai ui.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index