Search form

Afasoro 4:19-20

19-20Eno weisaro Fidaini Dionini emuama uyare eno weisi, Godinu wakema irauaiai o yanu wakema irauaiai ainanu wakema naufuku weawero naufu weisi. Eno weisike nono weisi, uwanu naukekaini erekama wefukua weisi. 21Eno weisiro i kanisoro orouma i miyaibake bunawereroma we iifa urieka. Eno weisaro nono Derusaremu goi orou emua ibai ereibisa ibake Godibairo we ma irauaiai ukeibisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index