Search form

Afasoro 4:2-3

2-3I afasoro miyaima Yesu fearike uyari enaenari i eme yaisina feare nono uyareifeisaya eno we ma iwoka ukeibisi ibake i dai orouma dino uisake dumu ma girisi yareibiro Fidaini Dionibairo ane fakake emua yabaisake emenu wanayai mukake ane derena enaro naama uwane odiriekake ana ebaro waure ane odirieka. 4Eme keuwere Yesunu uyareka wake nauisake Yesu imuisaro nono moi orouma imuisakema nono emenu imuka yaisina Yesubairo ode dauisa. Eno uisaro Yesunu wake nauisa orou mane Danu wake mune imukaro oisa. Eno uisake Godinu wake nauisake emenu imuka yaisina Godibairo oisa emeye yaisina fai dausini (5,000) keuwere eno uisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index