Search form

Afasoro 4:8-9

8-9Ainanu bunaro o ainanu ibiro eno ukisi weisa? Eno weisaro Godinu Imumu Irauma Fidanu imuka ubarenaro wake fari ibake Fidama uyare eno wei, yewa orouini dai orouini goi yawokeka orouini ya nanu wake nauawe weike eno wei, i minu umu giena ui ibaibake we nauke eraisa wei? 10I mi danu umu giena ui ena danu ubi wemauro ya kanisoro orouini Du orouini yaisina nauaweke iwoka siawe wei. Yesu Keriso Nasaredi Minu bunama i minu umu ma wirokinuro yanu ibooro irauaiai enare ibinuro eraisaya wei. I Yesu yama korosiro ikokoma ure dabame oisa. Korosiro ure dabame oisaro feariro Godima Dawa nono ma uyaria wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index