Search form

Afasoro 5:34-35

34-35Eno weisaro moi kanisoro mi danu ibiye Gameiria, dawae Du orounu dai darawadu yawokeka sisa mi. Nono i orou yaisina dawa irau miya eno we imukeibisa. I mima uyarike i afasoro orou i uwara udiro anifisane weiro anisaro dawama eno wei, ya Isaraera orou, i oroubake aneme aneme ufone ukaada erenewaa uforo wei. 36Gameiriama eno weike nono wei, adinaro moi mi danu ibiye Deudasi dawama enarike na dai mi weiro eme keuwere fo aderedi (400) dawabairo ane dakaa uisaya eno wei. Enoro Deudasi ma feaka ibake danu umuro eneiareibisa orou yaisina daaba imusu imusu anisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index