Search form

Afasoro 5:39-40

39-40Eno weike wei, nono emenu ukekae Godinu ukeka ibake da mune siafoisaya wei. Nono emua meo weaisaya wefoisake mune siafoisaie Godini uranao ukeifoisa ibake weakunea eno wei. Eno wei ibake i kanisoro orouma danu wei wake nauisake i afasoro orou u weisaro emuabairo ane fakaro usima uriekake nono Yesu Kerisonu ibiro da we ma iwoka uforo we iifa ukaada odairiekaro i afasoro orou owere anisa. 41Eno uisaro i dai midini idua meisake owere anisa. I afasoro oroue Yesu Kerisonu orou ibake moi orouma emua meramawere uke yareibirieka. Eno ukeibisaro Godima wake we dauike i afasoro oroubake irauaiaiya we imui ibake i afasoro orouma maru uke dauisake rooro uisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index