Search form

Afasoro 7:49-50

49-50I ureye Nanu yaureka orofaro nono i dooe Nanu umu amukeka orofaya eno wei. Eno ibake anemedei uwara Nabake ma enafoisa? Nanu wanama i yaisina ubu ue ibake anemedei irauaiai uwara ma enafoisaro iro ko yamau Godima eno weakua,

I we bou ukeka mima eno wei.

51Sidiwinima eno weike nono wei, ya ome boboba ba me orouro nauke nauke dakaisake Godi imuke dakaisake yae i imusu orou ari ibake Godinu Imumu Iraunu daaba dadau ukaisaya eno wei. Sidiwinima eno weike ba nono wei, yanu babaemukuma eno ukeibisa ibake ena furo enaenari ukaisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index