Search form

Gareisia 3:17

17Enoba nanu wakeye eno, Godima emenu Godi imukekabake emua ma wirofiane we bou ukaada Danu ibiro we bou ui. Dawa eno uiro oya fo aderedi dedi (430) me siniro nono dubuenaro Godima i darawadu Mosesibairo mai. I darawaduma Godinu dawako we bou ukeka mune siane mero oide ibi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index