Search form

Gareisia 4:27

27Godinu bukaroma i urero ibinu Derusaremu goiye Sera ariro nono i dooro ibinu Derusaremu goiye Eiga ari i goiyaibake eno weaku,

a amara ara siai ibake amara dore dakaku aweka, ewa furo imukama rooro ua. Ae amara doraada oferi waure dakaku aweka, ewa furo wake daiwere wea. A medaisa aweka ari ae amara aruma keuwere dofakuro nono i waiya ukeka awekae amara aruma keuwere da dofekua,

eno weaku.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index