Search form

Iburu 11:18

18Enoba Godima Eibaramubairo eno wei, anu amara Aisikibairoma anu sisia sirorari keuwere ufeisaya weiro nauikema nono danu amara Godibairo ofereni odifine ui.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index