Search form

Iburu 2:7-9

7-9Ama aneru emuae daiwere odirieke nono eme emuae okoanaku odirieba ibake eme emuae odo funaku mane i ari eno uke ibeibisa. Nono dubuenaro emua ma buna urieke emenu ibi we ma daiwere urieke emuama i eraerabusa yaisina yawofisane ibake i eraerabusa yaisina Nama ma okoanaku uia,

eno weaku. Enoba i wakenu ubiye eno, Godi Danu ararae emema i eraerabusa yaisina yawofisane ibake emua we mune odirie. Eawe, nono awoenae emema i eraerabusa yaisina yawoke dakaisaro ibai iya eraisikema nono iyanu Dai Waria Mi Yesu eraisi. Adinami nauwaro i aneru emua daiwerero nono Dawae okoanaku i ari eno odo funaku ibeibi. Godima iyabake imukari ukaada iya unu ko’ike Yesuma eme yaisinabake isare aafike feafine ibake eno we mune odi enaenari Yesu Kerisoma okoanaku sinike isare aare yewa dooro feari. Ibake Godima Dawa nono ma uyarike nono Danu ibi we ma daiwere uiba ibake Dawama Godinu arakekawere orofaro yaure ibinu ibai iya eraada iwoka sinaisi. 10Enoba Godi Dawama i yaisina ubu ui ibake Dawama weiro Yesuma Danu orou keuwere Danu onami ari ma irauaiai ufiake Godinu ibooro ma enafiane ibake oferi daiwere waurada Danu onamie iyanu irauaiai ma wirokeka Mi sini. Ie Godinu irau imukeka wake.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index