Search form

Iburu 8:6

6Nono awoenae Godima Yesu Kerisobairo mai waiyae daiwerero nono i adinaro ofereni ode sibore sianeibisa orounu waiyae okoanaku. Enaenari Mosesinu adina darawadue okoanakuro nono Godinu awoena we bou ukekae irauaiaiba ibake Danu awoena arararo uke makanekae i dawa daiwere.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index