Search form

Dioni 1:24-25

24-25I Ferosi orouini we odairieka orouini emuama anisake Dionibairo fakake eno weisa, nae Keriso meya, Iraida meya, i Godinu bukaro weaku we bou ukeka mi meya eno wenude nono anemebake babadaido ukakune weisa. 26Eno weisaro Dionima ma owerike emuabake nono wei, nae adua mane babadaido ukakuniaya wei. Nono yanu kuro moi mi enare ibinuro yama dawa ma nuna ukaisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index