Search form

Dioni 10:22-24

Yesu i Du orouma koroko uke yaka wake

22-24I odoro Du orou emenu dai sosi uwara ma wirokeka banau uruna iseibisa. I furoe iu daiwere ukeibi. I odoro Yesuma i dai sosi uwara moi seboro enare ibi. I sebonu ibiye Soromoninu sebo eno weaisa. Iro enare ibibaie i Du orouma Dawabairo fakake Dawa enare kara uisake eno weisa, Anu ba wake abonodo wefakuro iya naufeisi eno weisa? Eno weisake nono weisa, Ae i ba Mesaiaba me weisa? Ba wenewaa uaro naufe eno weisa. 25-27Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, Na adinaro wenede ya Nanu wake nauke dakisa wei. Nae Nanu Babaenu wei waiya ukakunero i ukakune waiyama Na ma boroo yarakunararo eraisaya eno weike nono wei, yae Nanu mamoe abu me ibake Nanu weakune wake nauke dakaisaya eno wei. Nanu mamoe abu Na iwoka ukakuniaro nono Nanu weakune wake nauke karana ukaada Nanu umuro aaraisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index