Search form

Dioni 10:25-27

25-27Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, Na adinaro wenede ya Nanu wake nauke dakisa wei. Nae Nanu Babaenu wei waiya ukakunero i ukakune waiyama Na ma boroo yarakunararo eraisaya eno weike nono wei, yae Nanu mamoe abu me ibake Nanu weakune wake nauke dakaisaya eno wei. Nanu mamoe abu Na iwoka ukakuniaro nono Nanu weakune wake nauke karana ukaada Nanu umuro aaraisaya wei. 28Aaraisaro emuabake me ibene ibene ibeka makakunisaba ibake me sara da feafeisake merama orofaro da anifeisaro moi mima emua Nanu wana daaroma da mareke mufiakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index