Search form

Dioni 10:31-33

31-33Yesuma eno wei ibake i dai Du orouma Yesu nono ufisane oma mukaro Yesuma eno wei, Nae Godinu buna ukeka keuwere yanu naisaro ukeibakunero eraisaya wei. Anemedei buna ukeka umaro efone ibake Na omama umafokone ukaisa eno weiro nono i dai Du orouma ma owekake eno weisa, Anu irau ukekabake da ufeisiroma nono Ae ba emero nono Ama eno wenu, Godini Naini uwa demuiya wenuke Godibake merama wake wenuba ibake iyama Ae omama umafeisi weisa. 34-35Eno weisaro Yesuma emuabake nono wei, yanu darawadu bukaro Godima Danu dai waiya ukeka oroubake eno weaku, ya yaisinae moi godi weakunea weaku, Yesuma eno weike nono wei, Godima Danu wake emuabake marieke emuabake ya yaisinae moi godi weia wei. Godinu bukae ba ibake i wake ba ibifekua Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index