Search form

Dioni 12:30-31

30-31Eno weisaro Yesuma eno wei, i wakeye Nabake we mero yabake weakua weike nono wei, Na ma feafisane ukaisa ibake Godinu kodo odo farinuba i Nanu wake nauke dakaisa orou fanisi mafiakuke nono yewa orofa yawokaku mi, seidani, ma berefekua wei. 32Na korosiro ure odifokaisaroma eme yaisina ma youre Nanu enaro odimiaua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index