Search form

Dioni 12:38-40

38-40Eno ukeibisa ibake Godinu we bou ukeka mi Isaiyanu adinaro wei wake enaenari ui. Isaiyanu adinaro wei wakeye eno wei,

Dai Waria Godi iyanu ba wake nauke dakaisake nono Yesunu buna ukeka eraisakema imuke dakaisaba ibake iyanu Dai Waria Godi nauke imuke dakaisaba,

ibake Isaiyama weike nono eno wei,

Godima emenu naisa ma kinu ukinuke emenu imuka ma ara ukinuroma nono naisama enao ufeisake imukama imunao ufeisake Nabairo aanao ufeisake wironao ufeisaba,

ibake Isaiyama eno wei. 41Isaiyama Yesunu bunaini arakekaini erike ibake eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index