Search form

Dioni 16:26-27

26-27I odoro Nanu ibiro we nauke efoisaie Godi Dawaini naukakuba yanu wake Dawabairo da yoya uke wemaua eno wei. Yanu imuka yaisina Nabairo oisake Nae Godibairoma fare eno imukaisaba Godi Danu imuka yaisina yabairo ibinuba ibake yanu wake Dawabairo da wemaua eno wei. 28Nae Godibairoma yewa orofa akakaro fareba ibake nono yewa orofa medimauke nono owemauke Godibairo animaua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index