Search form

Dioni 18:38-39

Yesu feafekua weisa wake

38-39Yesuma eno weiro Faeradima ma owerike eno wei, i ba wakeye aneme wei? Eno weike aweawero isarike i Du oroubairo anike eno wei, Dawabairo merama meya weike nono wei, ya Du orounu bisarae eno, Godima i Isaraera orounu Idifiroma waure aneka banau uruna iseka odo odoro ana ebaro ibaisa orou una deidemu weisaro naa woromeibaisaba yanu ararae i du orounu yawokeka dai mi Dawa naa ma woromimauba me eno wei? 40Eno weibaie daiwere we mamisake eno weisa, i mi me, Barabasi ma woromiaro anifi weisa. (I mi Barabasi dawae waira ukeka mi.)

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index