Search form

Dioni 19:36-37

36-37Godinu bukaroma weaku wake enaenari ufekuba ibake ibai yaisina enaenari ui. Godinu bukaroma eno weaku, Danu moi kainaku da ure fururu yafeisa eno weakuke nono moi wake eno weaku, emuama manamaro yanafeisa mi nono uyafekuro Danu bou bedako nono efeisaya eno weaku.

Yesu ooru uisa odonu wake

38Diosefu, dawae Arimadia goi mi. Dawama i dai Du oroubake ia iyarike adinaro fema Yesunu wake naukeibi. Ibake dubuenaro Diosefu dawama Faeradibairo anike Yesunu ofe mufine weibaie Faeradima iraua wei. Iraua mune ane ooru ua weiba Diosefuma Yesunu ofe korosiroma munike ani.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index