Search form

Dioni 20:25

25Domasima emuabairo nono fariro danu naiyemukuma eno weisa, iyae iyanu Dai Waria Mi farinuro erisia eno weisa. Eno weisaro Domasima ma owerike eno wei, nanu mane Danu ikokoma uka eba emauke nanu wana raragama Danu ikokoma uka ebaro da siamauke nono nanu wanama Danu manamaro yanaisa ebaro da mame emauie da imumaua eno weike nono wei, nanu wanama Danu bouro ure burimauke nanu naisama emauie baya imumaua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index