Search form

Dioni 21:16

16Yesuma eno weike Fidabake nono wei, Dioninu amara Saimoni ae Nabake imukari ukakunaraba me wei? Eno weiro Fidama Dawabake nono wei, euwa, Dai Waria Mi, nama Abake imukari ukakunebai A iwoka sinakua eno wei. Eno weiro Yesuma nono wei, mamoe abu yawokaku mima mamoe abunanaku yawokakune enaenari Nanu wake nauke imuke ukaisa orou yawokenewaa uyana wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index