Search form

Dioni 3:18

18Aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odaisaie Godima emua kodo da ufekuro me sara da feafeisaya Godima eno wei. Nono aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo ode dakaisaie Godima emua kodo adinaro urieke feareka enaro mune odirieba ibake emua me sara fearaisa. Enoba emuae Godinu Amara ubi Yesu Keriso imuke dakaisaba ibake me sara fearaisaya Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index