Search form

Dioni 3:25-26

25-26Dioni danu umuro eneiareibisa orouini moi Du mini emenu darawadubake umu wana urokeibisakema uruna ai iseibisa i urokeka bisara imusu ibake we raraneibisaro Dioninu orouma ane Dionibairo fakake eno weisa, Rabai, i Diodeni adua ekabokenaro iyabairo ibi mi, anu weibi i mi imukaku? I eme yaisina i mibairo faraisake babadaido ukaisaya eno weisa. 27Eno weisaro Dionima wei, i urero ibinu Godima i waiya makinuba ibake eno ukaku. I ari eno waiya me sara da ufeisia wei. Godima i waiya iyabairo mamiisi i ari eno ufeisia wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index