Search form

Dioni 4:19-20

19-20Eno weiro ibake i awekama Yesubake nono wei, Dai Mi, Ae Godinu we bou ukeka Miya weike wei, yewa Samaria goiro iyanu babaemukuma yeka eraku oraararo guriguri ukaisa. Nono ya Du orouma Derusaremu goiro mane guriguri uforo weaisaya wei. 21Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, yewa aweka, Nanu wake naukenewaa ua wei. Moi odo fafekuro i odo yeka oraararo o Derusaremu goiro Nanu Babaebairo guriguri da ufeisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index