Search form

Dioni 4:33-34

33-34Eno weiro emuama eno weisa, Dawae moi mima uruna makinuro isinuba aneme aria eno we makaneibisaro Yesuma wei, Nanu urunae Godinu imukekaini waiyaini Danu makara waiyaini uke me simau ie Nanu uruna arie iduaya eno wei. 35Yesuma eno weike nono wei, ya eno weaisaya wei, manabe kai fo (4) me sifekuro iyanu waiyaro uruna daufeisia eno weaisaro nono Nama yabake eno weakune, i eme yaisina eyakawe, emenu imukae ba sineka uruna ariba i dauneka odo idua farinu weakunea wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index