Search form

Dioni 5:12-13

12-13Eno weiro emuama eno weisa, ainama abake anu wea muake ania wenu weisabaie dawa iwoka me. Yesuma i ku uke ibisa orou ubarenaro aniba ibake i mima Yesu ma nuna ui.

14Dubuenaro Yesuma i wiroi mi dai sosi uwararo fou urike eno wei, Nanu wake naua wei. Awoena irau sininuba nono dubuenaro merama ukeka da ufao wei. Ufakuie arama daiwere nono unao umekuba wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index