Search form

Dioni 6:19-20

19-20Ufe daiwere uyariro emuama bara uraada adua abanaro aneibisabaie Yesuma adua duboro enaenare aareibiro eka. Ekake ereibisaro emuabairo fafine aareibiro ia daiwere sikaro Yesuma emuabake eno wei, yewae Naya ia da siawe wei. 21Eno weiro i orouma rooro ukaada Yesu unu kokaro boudiro amui. Amuiro iduama me ari sabunaku ane emenu weisa orofaro enaka.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index