Search form

Dioni 7:25-26

Dawae Godinu Mesaiaba me wei wake

25-26Yesuma i kodo ureka wake eno weiro moi Derusaremu goi orouma eno weisa, yewae emenu ma feafisane weaisa miba me weisa? Eno weisake nono weisa, Dawa iyabairo wake daiwere weakuro i orouma wake muu ukaisaya weisa. Iyanu dai orouma Dawae i Mesaiaba me eno we imukaisa? 27Yesunu goiye iya iwoka sinaisi. Nono i Mesaianu fareka orofa eme moima iwoka meba ibake Dawa aboroma fafeku ariya weisa?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index