Search form

Dioni 7:50-51

50-51Eno weisaro nono moi Ferosi mi danu ibiye Nikodimasi dawae adinaro Yesubairo ani mi dawama emuabake eno wei, iyanu darawaduma eno weaku, moi mi me sara fanisi da maewe weaku. Ba kodo ufoisake danu ukeka sineka naufoisake iwoka sifoisaie idua fanisi maewe weakua eno wei. 52Nikodimasima eno weiro dawabake ma owekake eno weisa, aini Gareriroma farinu weisa? Eno weisake nono weisa, Godinu bukaro erenewaa ufakuie i we bou ukeka orou Gareriroma da fafeisabai iwoka sifakua eno weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index