Search form

Dioni 9:16-17

16-17Eno weiro moi Ferosi orouma nono weisa, Dawa i Sabadi odo imuke dakinuke eno ukinuba ibake Dawae Godibairoma fare meya weisaro moibaima eno weisa, moi merama ukeka orouma eno da ufeisaya weisa. Eno weisake moibai emua Yesubairo enakaro nono moibai emua eno enakake wake we makanada i naisa irau sini mibake eno weisa, anu naisa ma wiroyainu mibake aneme weaku? Eno weisabaie Dawae Godinu we bou ukeka miya eno wei. 18-19I miye naisa kikoriroma wirokinua imuke da uisa ibake i Ferosi orouma i minu amae babae u weisaro emuabairo fakiro i Ferosi orouma emuabake eno weisa, yewa miye yanu naisa kikori bobo dokiba ba me eno weisa? Enoroma nono awoenade aneme aneme eraaku weisa?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index